logo

Danica Verberkmoes Acupunctuur

Introductie

Diagnose

Behandeling

Acupunctuur

Abdominale acupunctuur

Indicatie

Tarieven

Vergoeding

Privacy

Contact

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Er zijn echter ook specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw rechten en onze plichten die uit de wet voortkomen worden uitgebreid hieronder beschreven.
In de acupunctuurpraktijk zullen diverse persoonsgegevens van u geregistreerd worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan registratie noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).


De plichten van Acupunctuurpraktijk 'Danica'

Acupunctuurpraktijk 'Danica' is volgens de AVG verantwoordelijk voor de registratie van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvinden. De praktijk voldoet aan deze plichten als volgt:

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling). Soms is het nodig om deze langer te bewaren, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.


Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

Wilt u gebruik maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk doen bij uw zorgverlener. Ook kunnen uw belangen behartigd worden door een vertegenwoordiger zoals een schriftelijk gemachtigde, curator of mentor.


Uw persoonsgegevens

Acupunctuurpraktijk 'Danica' heeft de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt in dat voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden uw uitdrukkelijke toestemming nodig is. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.


Gegevens patiënt

In het dossier staan de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

privacy